POCTEP

PRESENTACIÓN

A nova programación dos Fondos 2007-2013 modificou o papel da cooperación entre Estados membros, dotándoa de maior entidade ao convertela nun do tres Obxectivos Prioritarios da Unión Europea, a «Cooperación Territorial Europea».

Aprobado pola Comisión Europea o 25 de outubro de 2007, o Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 promove o desenvolvemento das zonas fronteirizas entre España e Portugal, reforzando as relacións económicas e as redes de cooperación existentes entre o cinco Áreas definidas no Programa.

Este Programa permite aproveitar as amplas redes de cooperación existentes que se viñeron desenvolvendo desde 1989, con execución de proxectos de infraestruturas materiais, ás que se incorporaron progresivamente outros sectores como o turismo, servizos sociais, medio ambiente, innovación tecnolóxica, sanidade, educación ou cultura.


ZONAS ELEXIBLES E ÁREAS DE COOPERACIÓN

O Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, abarca un territorio composto por 17 NUT III fronteirizas, territorio que constituirá o seu ámbito básico de aplicación.

Provincias Españolas: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badaxoz e Huelva.

Rexións NUT III portuguesas: Minho-Lima, Cávado, Alto Tras Móntesvos, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Algarve.

En casos especiais, poderán ser financiados proxectos desenvolvidos en zonas adxacentes ás de ámbito básico e que se atopan identificadas no Programa.

A superficie total do territorio que abarca o Programa é de 136.640 Km2 (23,5 % do espazo ibérico) e conta cunha poboación superior ao cinco millóns de habitantes, o que representa preto do 10% da poboación total dos dous Estados.

O Programa estrutúrase en 5 áreas de cooperación, respectando así as particularidades dos territorios da maior fronteira interior da Unión Europea:

 • Galicia / Norte de Portugal
 • Castela e León / Norte de Portugal
 • Castela e León / Centro de Portugal
 • Estremadura / Centro / Alentejo
 • Andalucía / Alentejo / Algarve

PLAN FINANCEIRO

O Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal conta cunha dotación financeira de 354 M, dos cales 267,4M (75,5%) son financiados a través do FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).


PRIORIDADES

O Programa estrutúrase en 4 eixos prioritarios fundamentais:

 • Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividade e promoción do emprego: cunha dotación de 93,63 Mde axuda FEDER poderanse desenvolver actuacións para promover a implantación de estruturas mixtas de innovación e desenvolvemento tecnolóxico, dinamizar a sociedade da información e economías locais e promocionar as relacións entre empresas e asociacións empresariais e comerciais.
 • Cooperación e xestión conxunta no medio ambiente, patrimonio e contorna natural: destinaranse uns 76,754 Mde axuda FEDER, para apoio a infraestruturas e servizos ambientais coordinados, (protección, conservación e valorización do medio ambiente), xestión conxunta de recursos humanos e materiais en situación de catástrofes, promoción local de recursos culturais e impulsar os produtos turísticos comúns que se asenten en recursos ambientais, así como proxectos de utilización compartida de recursos enerxéticos.
 • Cooperación e xestión conxunta en accesibilidade e ordenación territorial: as actuacións dirixiranse a reforzar a integración territorial, desenvolver a cooperación entre áreas urbanas e rurais, mellorar as conexións transfronteirizas no ámbito rexional e local, e planificación dunha rede conxunta de infraestruturas loxísticas. A dotación financeira deste eixo é de 56,17 Meuros de axuda FEDER.
 • Cooperación e xestión conxunta para o fomento da cooperación e integración económica e social: os recursos dispoñibles ascenden a 22,80 Meuros de axuda FEDER, destinados a promover a utilización conxunta de equipamentos e servizos sociais educativos, económicos, sanitarios, administrativos… , así como a potenciar a eficacia das redes de cooperación existentes no ámbito municipal, empresarial, social e institucional.

 

ORGANISMOS DE XESTIÓN

As estruturas de xestión e seguimento do Programa son as seguintes:

 • Autoridade de Xestión: Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Economía e Facenda (España).
 • Autoridade de Certificación: Instituto Financeiro para ou Desenvolvimento Rexional do Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territorio e Desenvolvimento Rexional (Portugal).
 • Autoridade de Auditoria: Intervención Xeral da Administración do Estado (España), en coordinación coa Inspección Xeral do Finanzas de Portugal.
 • Comité de Seguimento: asegura a eficacia e a calidade da execución do Programa.
 • Comité de Xestión: responsable da selección dos proxectos e do seguimento dos mesmos durante a súa execución.
 • Comités Territoriais: establécese un por cada Área de Cooperación para garantir a aproximación aos promotores locais.
 • Coordinadores Rexionais/Nacionais: interlocutores do Programa a nivel rexional coas entidades participantes nos proxectos, participan na selección e seguimento dos proxectos.
 • Secretariado Técnico Conxunto: con sede na cidade de Badaxoz, presta apoio ao conxunto de estruturas de xestión do Programa e aos promotores de proxectos.